No text ציון סולימני No text

ישוב: ראשון לציון
שנת לידה: 1952
שחקן בקבוצת: קריית אונו ב
רישום: 12/05/2022 15:28:42 עדכון: 15/01/2024 09:28:50

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר