יאסר אבו נאסר

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: ירדנה בית יוסף
רישום: 07/07/2020 08:22:56 עדכון: 07/07/2020 08:22:56

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות