No text משה קורמן No text

ישוב: ראשון לציון
שנת לידה: 1972
שחקן בקבוצת:
רישום: 12/08/2022 19:17:37 עדכון: 12/08/2022 19:19:55

שחקן 40 שנה

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות


צרו קשר