דין אופנהיים

ישוב:
שנת לידה: 1988
שחקן בקבוצת: כוח צביקה
רישום: 12/11/2015 15:19:00 עדכון: 12/11/2015 15:19:00

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות