דניאל

ישוב:
שנת לידה: 1994
שחקן בקבוצת: אריות שטרן
רישום: 06/10/2018 12:37:45 עדכון: 06/10/2018 12:37:45

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות