Vladi Shalimovich

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: PalermoslaV FC
רישום: 23/10/2016 09:49:31 עדכון: 23/10/2016 09:49:31

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות